Skip to main content

مشتریان ما

با توجه به مأموریت مؤسسه‌ و خدماتی که می‌توانیم ارائه کنیم‏‏‏‏، گروه‌ها و نهادهایی که در تعامل با شهروندان هستند یا برنامه‌هایی برای ارتقاء ظرفیت شهروندان دارند، می‌توانند مشتری خدمات ما باشند. یعنی:

  • سازمان‌ها و ارگان‌‌های دولتی که علاقه‌مند به افزایش اثرگذاری شهروندان در برنامه‌ها و پروژه‌هایشان هستند 
  •  نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و سازمان‌های زیرمجموعۀ آن‎ها که فعالیتشان با زندگی شهروندان در ارتباط است
  • نهادهای محلی مانند شوراهای شهر، روستا و محله
  • شهروندانی که در قالب گروه‌ها یا نهادهای محلیِ رسمی و غیررسمی علاقه‌مند به انجام فعالیت و ایجاد بهبود در محیط زندگی خودشان هستند
  • شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی یا دولتی که به‌دنبال ایده‌ها و طرح‌هایی برای انجام مسئولیت اجتماعیشان هستند
  • سازمان‎‌ها، سمن‌ها، نهادهای مدنی و پروژه‎‌‌هایی که برای اجرای برنامه‌های ارتقاء ظرفیت و توانمندسازی جامعۀ محلی، نیاز به همراهی یا همکاری دارند
  • دانشگاه‌‌ها، مدارس و مؤسساتی که علاقه‌مند به تقویت نقش شهروندی، مهارت‌های کارِ گروهی و برنامه‌‌ریزی مشارکتی در کودکان، نوجوانان و جوانان هستند
  • مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به‌دنبال تقویت کار گروهی و جلب مشارکت اعضاء و کارکنان خود در فرآیندها و امور سازمانی خود هستند.

 

سازمان‌ها و گروه‌هایی که با آن‌ها همکاری داشته‌ایم:

مشارکت
رویکرد مشارکتی
ارتقا ظرفیت
ارتقا ظرفیت
کارگاه تسهیلگری مشارکتی
برنامه‌ریزی رویکرد مشارکتی
کتاب مشارکتی
تسهیلگر
ارتقا ظرفیت
کارگاه تسهیلگری مشارکتی
تسهیلگری تحلیل جمعی
تسهیلگر
کارگاه تسهیلگری مشارکتی
ارتقا ظرفیت