محصولات مشارکتی

یکی از دغدغه‌های مؤسسۀ ما، دخیل‌کردنِ بازیگران و بهره‌مندان جریانی اجرایی در اقدامات مختلف بوده است. در همین راستا، هر جا بستری برای تولید محصول به روش مشارکتی در دل پروژه‌ها به‌وجود بیاید، از آن استقبال می‌کنیم و برای اجرایی‌شدنِ آن تلاش می‌کنیم. این محصولات می‎توانند گزارش، کتاب یا ویدئو باشند. در یکی از تجارب مؤسسه، نقشۀ یکی از محلات تهران با کمک و مشارکت اهالی محله ترسیم و تهیه شد.