پروژه‎های ارتقاء ظرفیت

ارتقاء ظرفیت، فرآیندی است که در آن، افراد، سازمانها یا جوامع برای ایجاد تغییر در محیط زندگیشان قابلیت تازه‌‏ای به‌دست میآورند. گاهی هم به این وسیله، قابلیت‌‏های موجودشان تقویت میشود.

پروژه‎های ارتقاء ظرفیتی که ما در این مؤسسه انجام میدهیم، مجموعه‌ای از اقدامات به‌هم‌پیوسته، مرتبط و فرآیندمدار است که در طی آن، شهروندان برای تأثیرگذاری در محل زندگیشان برنامهریزی می‌کنند و برای اجرایی‌شدن برنامه‌ها، اقداماتی انجام میدهند.

ما در چنین فرآیندی نقش تسهیلگر را به عهده داریم و افراد، سازمانها و جوامع را برای طی‌کردن مسیرِ تغییر، از تحلیل مسئله تا برنامهریزی و اقدام و بازنگری همراهی می‌کنیم.

باقی فعالیت‌های مؤسسۀ ما نیز زیرمجموعة پروژه‌های ارتقاء ظرفیت تعریف می‌شود. کارگاه‌های آموزشی، مشاوره، محصولات مشارکتی  و پژوهش مشارکتی، از جملة این فعالیت‌‎ها است که در ادامه، دربارۀ هر کدام از آن‌ها گفته‎ایم.