Skip to main content

برنامۀ ارتقاء ظرفیت

بازیگران طرح کشاورزی پایدار

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
ارتقا ظرفیت برای عوامل و بازیگران فرایند استقرار کشاورزی پایدار
تاریخ شروع و پایان پروژه
دی‌ماه 1393 تا اسفندماه 1398
کارفرما
مجموعۀ طرح حفاظت از تالاب‌های ایران
اعضای تیم پروژه
سارا باقری
سیما ببرگیر
مهدی سلیمانی
سید بابک موسوی‌نژاد
محل برگزاری یا موقعیت مکانی
استان‌های آذربایجان غربی و شرقی
خلاصه پروژه

برنامۀ «استقرار كشاورزي پايدار از طريق مشاركت جوامع محلی»، یکی از محورهای طرح حفاظت از تالاب‌های ایران است، طرحی که از سال 2005 با حمايت برنامه عمران ملل متحد، تسهيلات محيط زيست جهاني و سازمان حفاظت محيط زيست آغاز شده است. شركت‌های خدمات کشاورزی در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی که در حال اجرای پروژه استقرار کشاورزی پایدار هستند،‌ در ۵ سال گذشته، به طور پیوسته و برنامه‌ریزی شده، آموزش‌های متنوعی از چگونگی به‌کاربستن رویکرد و روش‌های مشارکتی در کار با جوامع کشاورزی دریافت کردند. این آموزش‌ها هر ساله با توجه به نیاز و درخواست شرکت‌ها، چالش‌هایی که در میدان عمل با آن مواجه شده‌اند و سرنخ‌های به‌دست آمده از سال قبل طراحی و اجرا شده است.

همگام با فازهای پروژه کشاورزی پایدار، برنامۀ ظرفیت‌سازی برای عوامل و بازیگران فرایند استقرار کشاورزی پایدار نیز فازهای پیوسته‌ی خود را طی کرد. در سال اول، این برنامه بیشتر معطوف به اعضای شرکت‌های مجری بود و کارگاه‌های آموزشی و بازنگری را برای آن‌ها در دستور کار خود قرار داد. روند اتفاقات در سال اول، برنامه‌ی سال دوم را به سمت فعالیت‌های مکمل با شرکت‌ها و به صورت متمرکزتر به سمت کارگاه‌های آموزشی برای کارکنان سطوح مختلف جهاد کشاورزی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی پیش برد. در سال سومِ فرایند ارتقای ظرفیت، بر انتقال تجربیات شرکت‌ها متمرکز شد. در سال چهارم این برنامه به موضوع پایش و ارزشیابی مشارکتی پرداخته شد.  

این برنامه‌ها در قالب کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های گروهی، و ملاقات‌های اختصاصی با هر شرکت برگزار شده است. همچنین در این برنامه، مراحل مختلف انجام پروژه از جمله: طراحی، اجرا، پایش و ارزشیابی مشارکتی پروژه و ثبت مشارکتی تجارب به دست آمده از پروژه، تمرین و دنبال شده است.

 

گزارش تصویری از پروژه