Skip to main content

مشاوره و همراهی

ستاد توان‌افزایی سمن‌ها

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
بهتر و موثرتر شدن تعامل و ارتباط ستاد توان‌افزایی سمن‌ها و سمن‌ها
تاریخ شروع و پایان پروژه
دی‌ماه 97 تا تیرماه 99
کارفرما
ستاد توان‌افزایی و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران
اعضای تیم پروژه
مشاور: مهدی سلیمانی
محل برگزاری یا موقعیت مکانی
تهران
خلاصه پروژه

ستاد توان‌افزایی و حمایت از سمن‌های شهر تهران (ستاد سمن‌ها) قصد داشت با هدف برقراری ارتباط و تعامل بیشتر و همچنین تعریف فعالیت‌های مشترک با سمن‌ها فعالیت‌های خود را تعریف کند . به‌همین‌خاطر تیم تسهیلگری‌ با هدف بهتر و مؤثرتر کردن ارتباط ستاد و سمن‌ها در ستاد شروع به فعالیت کرد. مؤسسۀ انسانشهر ضمن برگزاری نشست‌های آموزشی برای آشنایی و به‌کارگیری رویکرد مشارکتی برای اعضای ستاد، نقش مشاور هم داشته است. همراهی و مشاوره به تیم تسهیلگری در شیوه‌های تسهیلگری، به‌کارگیری رویکرد مشارکتی و استفاده از ابزارها و رویکرد مشارکتی در تعامل با سمن‌ها از جمله فعالیت‌های انسانشهر در این پروژه بوده است. همچنین ارائه مشاوره به ستاد در جنبه‌های مختلف مثل چگونگی تدوین برنامه اقدام سالیانه، کمک در برنامه‌ریزی فعالیت‌های مختلف ستاد و یا اجرای برخی برنامه‌ها از دیگر اقدامات انسانشهر بوده است.