توسعه روستایی، اولویت‌بخشی به فقرای روستایی

رابرت چمبرز، ترجمۀ مصطفی ازکیا
کتاب مشارکتی

چاپ دوم این کتاب در سال ۱۳۸۷ در موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران منتشر شده است. موضوع اصلی کتاب فقر روستایی است. چمبرز در این کتاب در مورد فقر و سوگیری‌هایی که مانع شناخت فقر توسط بیرونی‌ها و کارشناسان می‌شود صحبت می‌کند. در طول کتاب به رفتار و نگرش متخصصینی که با این موضوع سر و کار دارند اشاره شده و در فصل‌های پایانی صحبت از اقدامات عملی است که منجر به معکوس شدن جریان‌ها و اولویت دادن به فقرا می‌شود.

چمبرز در پیشگفتار کتاب اشاره می‌کند که «مطالب کتاب پیرامون فقر روستایی است و درباره تصورات، نگرش‌ها، آموزش‌ها و شیوه‌های تفکر و رفتار متخصصانی بحث می‌کند که قصد درک این فقر را دارند.»