مشتریان ما

با توجه به مأموریت مؤسسه‌ و خدماتی که می‌توانیم ارائه کنیم‏‏‏‏، گروه‌ها و نهادهایی که در تعامل با شهروندان هستند یا برنامه‌هایی برای ارتقاء ظرفیت شهروندان دارند، می‌توانند مشتری خدمات ما باشند. یعنی:

  • سازمان‌ها و ارگان‌‌های دولتی که علاقه‌مند به افزایش اثرگذاری شهروندان در برنامه‌ها و پروژه‌هایشان هستند 
  •  نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و سازمان‌های زیرمجموعۀ آن‎ها که فعالیتشان با زندگی شهروندان در ارتباط است
  • نهادهای محلی مانند شوراهای شهر، روستا و محله
  • شهروندانی که در قالب گروه‌ها یا نهادهای محلیِ رسمی و غیررسمی علاقه‌مند به انجام فعالیت و ایجاد بهبود در محیط زندگی خودشان هستند
  • شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی یا دولتی که به‌دنبال ایده‌ها و طرح‌هایی برای انجام مسئولیت اجتماعیشان هستند
  • سازمان‎‌ها، سمن‌ها، نهادهای مدنی و پروژه‎‌‌هایی که برای اجرای برنامه‌های ارتقاء ظرفیت و توانمندسازی جامعۀ محلی، نیاز به همراهی یا همکاری دارند
  • دانشگاه‌‌ها، مدارس و مؤسساتی که علاقه‌مند به تقویت نقش شهروندی، مهارت‌های کارِ گروهی و برنامه‌‌ریزی مشارکتی در کودکان، نوجوانان و جوانان هستند
  • مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به‌دنبال تقویت کار گروهی و جلب مشارکت اعضاء و کارکنان خود در فرآیندها و امور سازمانی خود هستند.

 

سازمان‌ها و گروه‌هایی که با آن‌ها همکاری داشته‌ایم:

رویکرد مشارکتی
رویکرد مشارکتی
ارتقا ظرفیت
کار با رویکرد مشارکتی
کارگاه تسهیلگری مشارکتی
کار با رویکرد مشارکتی
کتاب مشارکتی
تسهیلگر
کار با رویکرد مشارکتی
کارگاه تسهیلگری مشارکتی
تسهیلگری تحلیل جمعی
تسهیلگر
کارگاه تسهیلگری مشارکتی
ارتقا ظرفیت