Skip to main content

انتشار کتاب «ردپایی که می‌ماند»

آنچه در این کتاب آمده، تجربه‌های شخصی افراد از به‌کارگیری رویکرد و روش مشارکتی در میدان است که تعدادی از کارشناسان و تسهیلگران شرکت‌های مجری پروژۀ استقرار کشاورزی پایدار برای نوشتن آن داوطلب شده‌اند.