Skip to main content
برنامه‌ریزی رویکرد مشارکتی

بولتن پروژۀ «همراهی کارگروه محلی برای کاهش اثرات بیمارستان بر محله»

اهالی محله‌ای در شهر تهران با گسترش فیزیکی بیمارستانی بزرگ در محله‌شان و افزایش اثرات نامطلوب آن روبه‌رو شدند. حجم این اثرات، فشار را بر روی ساکنان محله به‌مرور زیادتر می‌کرد. در این شرایط گروهی از اهالی تصمیم گرفتند اثرات حضور و گسترش بیمارستان را...

بولتن پروژه «بررسی چرایی کم‌رنگ‌بودن مشارکت مردم در مدیریت محله»

بولتن پیش‌رو داستان یک پژوهش است. پژوهشی که دغدغه اصلی آن یک سوال کلیدی بود: «چرا مردم در مدیریت محله‌ها مشارکت نمی‌کنند؟» این سوال با یک پیش‌فرض مهم همراه بود. این پیش‌فرض وجود داشت که مردم در مدیریت محله‌ها مشارکت نمی‌کنند. در جریان انجام پروژه و...

جامعۀ محلی

بولتن پروژۀ «همراهی اهالی کوچۀ پروین برای جانمایی مخازن زباله»

موضـوع ایــن پــروژه، مســالۀ مــردم محلــه‌ای اســت کــه بــا جانمایــی مخــازن زبالۀشــان دچــار مشــکل شــده بودند. ســعی کرده‌ایــم در ایــن دفترچــه از ابعــاد و زاویه‌هــای مختلــف بــه ایـن پـروژه بپردازیـم.

انتشار کتاب «ردپایی که می‌ماند»

آنچه در این کتاب آمده، تجربه‌های شخصی افراد از به‌کارگیری رویکرد و روش مشارکتی در میدان است که تعدادی از کارشناسان و تسهیلگران شرکت‌های مجری پروژۀ استقرار کشاورزی پایدار برای نوشتن آن داوطلب شده‌اند.