Skip to main content
ارتقا ظرفیت

بولتن جانمایی مخازن زباله‌های اراج

ایــده مســتند کــردن و بــه اشــتراک گذاشــتن تجــارب مؤسسه از ســال‌های ابتدایــی همــراه مــا بــوده اســت. در نهایــت تصمیــم گرفتیــم برخــی از پروژه‌هـای مؤسسـه را مسـتند و در قالـب دفترچه‌هایـی تهیـه و در معـرض علاقه‌منـدان قـرار دهیـم. برای...

انتشار کتاب «ردپایی که می‌ماند»

آنچه در این کتاب آمده، تجربه‌های شخصی افراد از به‌کارگیری رویکرد و روش مشارکتی در میدان است که تعدادی از کارشناسان و تسهیلگران شرکت‌های مجری پروژۀ استقرار کشاورزی پایدار برای نوشتن آن داوطلب شده‌اند.