Skip to main content

آخرین مطالب

صدای اعتراض چند نفر را شنیدم که می‌گفتند: «حواست به کاغذهای سفره باشد! داری خرابشون می‌کنی!».

خون به مغزم نمی‌رسد. با خودم فکر می‌کنم که مردم محله ما را با این ماشین ببینند پیش خودشان چه می‌گویند؟

ثبت شدن تجربه‌هایی که افراد در زمین عمل به دست می‌آورند منبع مهمی برای یادگیری است. چرا که می‌توانند ریزنکته‌هایی را در بر داشته باشند که شاید در مطالب رسمی‌تر پنهان می‌ماند.

خدمات

پژوهش مشارکتی
محصولات مشارکتی
برنامۀ ارتقاء ظرفیت
کارگاه‌های آموزشی
مشاوره و همراهی