Skip to main content

آخرین مطالب

انگیزه اصلی از معرفی چنین فیلمی، میزان نزدیکی آن چه در این کلاس درس می‌گذرد با چیزی است که به عنوان فرایند یادگیری یا فرایند ارتقاء ظرفیت می‌شناسیم.

نمی‌دانم خودشان هم متوجه این تغییرات هستند یا نه، اما من که از بیرون نگاه می‌کنم تغییراتشان خیلی به چشمم می‌آید. امروز هر سه گروه در پایان جلسه کاغذهایی را که رویش کار کرده بودند با خود بردند. یکی از

روز اول ورودمان به محله، عینکی به چشم داشتیم که چهار سال تمام، از چشممان برداشته نشده بود. با اشارۀ دست به همدیگر خانه‌ها و پنجره‌ها و درخت‌ها و خیابان‌ها را نشان می‌دادیم و درباره‌شان نظریه صادر می

خدمات

پژوهش مشارکتی
محصولات مشارکتی
برنامۀ ارتقاء ظرفیت
کارگاه‌های آموزشی
مشاوره و همراهی