بلاگ

پا‌به‌پا تا تره‌بار

مکانی مانند میوه‌تره‌بار چقدر برای مشتری‌های آن دسترس‌پذیر است؟ چه چیزهایی روی کیفیت این دسترسی اثرگذار است و چه موانعی برای رسیدن به آن وجود دارد؟

درماندگی در میدان

برای ورود به کار میدانی لازم است حساب خیلی چیزها را از قبل کرده باشیم و برای موقعیت‌های دشوار و پیش‌بینی‌نشده حداکثر آمادگی را داشته باشیم. با این حال همچنان ممکن است به عنوان تسهیلگر اشتباهاتی داشته باشیم، اشتباهاتی که با بررسی و بازنگری‌شان می‌توان برای تجربه‌های بعدی مجهزتر و آماده‌تر شد.