آخرین مطالب

برای ورود به کار میدانی لازم است حساب خیلی چیزها را از قبل کرده باشیم و برای موقعیت‌های دشوار و پیش‌بینی‌نشده حداکثر آمادگی را داشته باشیم. با این حال همچنان ممکن است به عنوان تسهیلگر اشتباهاتی داشته

با وجود اینکه به اندازه بقیۀ گروه‌ها در شهرک سهم دارند و می‌توانند در اداره محله همکاری کنند، کسی به آن‌ها توجهی نمی‌کند؛ «اصلاً نمی‌گذارند ما در شهرک بازی کنیم. ما را مانع طبیعی می‌دانند!»

روزهای اول که تقریبا اواسطِ پاییز هم بود، هر دفعه ناامیدتر برمی‌گشتیم و گله می‌کردیم که اصلا کسی در آپادانا نیست که بخواهد با ما صحبت کند.