Skip to main content

آخرین مطالب

آن‌چه الان به عنوان یک نهاد در این موسسه وجود دارد، محصول شهامت ورود به عرصه‌های واقعی، تفکر جمعی درباره‌ی اقدامات و تحلیل و بازنگری نقادانه‌ی فردی و جمعی درباره‌ی تجربه‌های مشترک‌شان است.

مجموعۀ اقدامات خودجوش اهالی باعث شد تا فشارها از سوی مراجع مختلف بر روی بیمارستان زیاد شود و اقدامات اصلاحی برای برطرف کردن برخی از اثرات وارده بر روی محله انجام شود.اگرچه اهالی از میزان اثرگذاری‌شان

انگیزه اصلی از معرفی چنین فیلمی، میزان نزدیکی آن چه در این کلاس درس می‌گذرد با چیزی است که به عنوان فرایند یادگیری یا فرایند ارتقای ظرفیت می‌شناسیم.

خدمات

پژوهش مشارکتی
محصولات مشارکتی
برنامۀ ارتقاء ظرفیت
کارگاه‌های آموزشی
مشاوره و همراهی