• برنامه ارتقای ظرفیت-بهسازی محله اراج-اندیشه انسانشهربرنامه ارتقای ظرفیت-جا نمایی سطل زباله با مشارکت مردم محله اراج-اندیشه انسانشهرکارگاه‌های ارتقای ظرفیت-کارگاه تسهیلگری فرایندهای مشارکتی-اندیشه انسانشهرکارگاه ارتقای ظرفیت-آشنایی با اصول و مفاهیم کار مشارکتی-اندیشه انسانشهرآموزش کودکان و نوجوانان-هفت خوان اب-اندیشه انسانشهرآموزش کودکان و نوجوانان-باغبانی در محله و مدرسه- اندیشه انسانشهر
  • نام
  • ایمیل
  • تلفن
  • وبسایت
  • پیام
  • 15 + 15
 • x