Skip to main content

آخرین مطالب

صدای اعتراض چند نفر را شنیدم که می‌گفتند: «حواست به کاغذهای سفره باشد! داری خرابشون می‌کنی!».

ثبت شدن تجربه‌هایی که افراد در زمین عمل به دست می‌آورند منبع مهمی برای یادگیری است. چرا که می‌توانند ریزنکته‌هایی را در بر داشته باشند که شاید در مطالب رسمی‌تر پنهان می‌ماند.

آن‌چه الان به عنوان یک نهاد در این موسسه وجود دارد، محصول شهامت ورود به عرصه‌های واقعی، تفکر جمعی درباره‌ی اقدامات و تحلیل و بازنگری نقادانه‌ی فردی و جمعی درباره‌ی تجربه‌های مشترک‌شان است.

خدمات

پژوهش مشارکتی
محصولات مشارکتی
برنامۀ ارتقاء ظرفیت
کارگاه‌های آموزشی
مشاوره و همراهی