همکار
حامد میرزاخلیل

حامد میرزاخلیل از مؤسسین و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ عضو هیئت مدیرۀ مؤسسه بوده است. در دوره‌ای که انسانشهر رویکرد آموزش محیط زیست را در دستور کار خود داشت، حامد در اجرای برنامه‌های آموزشی با مؤسسه همکاری می‌کرد.

Cooperation Records