Skip to main content
همکار
حامد میرزاخلیل

حامد میرزاخلیل از مؤسسین و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ عضو هیئت مدیرۀ مؤسسه بوده است. در دوره‌ای که انسانشهر رویکرد آموزش محیط زیست را در دستور کار خود داشت، حامد در اجرای برنامه‌های آموزشی با مؤسسه همکاری می‌کرد.

سوابق همکاری با مؤسسه