تسهیلگر
حبیب دانشور

همکاری حبیب دانشور با مؤسسه انسانشهر با تسهیلگری پروژۀ «ریشه‌یابی کم‌رنگ بودن مشارکت شهروندان در مدیریت محله‌ها» شروع شد و با همراهی در برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه آموزشی و برنامه‌ریزی و تسهیلگری پروژه‌های مؤسسه ادامه پیدا کرد.  حبیب مدیریت تولید محتوای مؤسسه را نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ به عهده داشت. او همچنین در تالیف کتاب «در این کوچه‌ها آدم زندگی می‌کند» نقش داشته است.

Cooperation Records