Skip to main content
تسهیلگر
شقایق بهرامی

همکاری شقایق بهرامی با مؤسسه از طریق پروژۀ بهسازی محلۀ اراج شروع شد. در ادامه شقایق در تسهیلگریِ فرآیند نوشتن و ثبت تجربه شرکت‌های کشاورزی در پروژۀ «ارتقاء ظرفیت بازیگران کشاورزی پایدار»، مؤسسه را همراهی کرد. اخیراً کتابی از این پروژه تحت عنوان «ردپایی که می‌ماند» منتشر شده است.

سوابق همکاری با مؤسسه