تسهیلگر
ضحی شریف‌یزدی

ضحی شریف یزدی در پروژه «ریشه‌یابی کم‌رنگ بودن مشارکت شهروندان در مدیریت محله‌ها» به‌عنوان تسهیلگر با مؤسسه انسانشهر همکاری کرد. ضحی در تالیف کتاب «در این کوچه‌ها آدم زندگی می‌کند» نیز نقش داشته است.

سوابق همکاری با مؤسسه