Skip to main content
تسهیلگر
طاهره گرانپایه

  طاهره گرانپایه به‌عنوان تسهیلگر در پیشبرد پروژه جانمایی سطل‌های زباله محله اراج، مؤسسه را همراهی کرده است.

سوابق همکاری با مؤسسه