تسهیلگر
لی‌لی رازی

لی‌لی رازی به عنوان کارآموز همکاری خود را با مؤسسه آغاز کرد. به عنوان تسهیلگر در پروژۀ «حل مسئله بیمارستان نیکان» همکاری خود را با موسسه ادامه داد و در برنامه‌ریزی و اجرای «نشست‌های انسانشهری» همکاری کرد.

Cooperation Records