Skip to main content
تسهیلگر
لی‌لی رازی

لی‌لی رازی به عنوان کارآموز همکاری خود را با مؤسسه آغاز کرد. به عنوان تسهیلگر در پروژۀ «حل مسئله بیمارستان نیکان» همکاری خود را با موسسه ادامه داد و در برنامه‌ریزی و اجرای «نشست‌های انسانشهری» همکاری کرد.

سوابق همکاری با مؤسسه