Skip to main content
تسهیلگر
گلاره مرادی

گلاره مرادی در پروژۀ «ریشه‌یابی کم‌رنگ بودن مشارکت شهروندان در مدیریت محله‌ها» به‌عنوان تسهیلگر با مؤسسه انسانشهر همکاری کرد. گلاره در فرآیند تولید محتوای موسسه به عنوان ویراستار نقش داشته و همچنین در تالیف کتاب «در این کوچه‌ها آدم زندگی می‌کند» از نویسندگان بوده است.

سوابق همکاری با مؤسسه