تسهیلگر
گلاره مرادی

گلاره مرادی در پروژۀ «ریشه‌یابی کم‌رنگ بودن مشارکت شهروندان در مدیریت محله‌ها» به‌عنوان تسهیلگر با مؤسسه انسانشهر همکاری کرد. گلاره در فرآیند تولید محتوای موسسه به عنوان ویراستار نقش داشته و همچنین در تالیف کتاب «در این کوچه‌ها آدم زندگی می‌کند» از نویسندگان بوده است.

سوابق همکاری با مؤسسه