Skip to main content

کارگاه‌های کودک و شهر

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
آشنایی کودکان با مفاهیم شهری
تاریخ شروع و پایان پروژه
بهمن 1392 تا اردیبهش‌ماه 1393
کارفرما
این مجموعه کارگاه‌ها با سفارش اداره آموزش‌های شهروندی و همکاری خانه‌های اسباب بازی منطقه 7 و گروه دارکوبا در پنج خانه اسباب‌ بازی برگزار شد.
اعضای تیم پروژه
یاسمن علیشاهی
فرزانه قاسمی
خلاصه پروژه

در مجموعه کارگاه‌های کودک و شهر با کمک ماکت چوبی یک شهر فرضی تلاش ‌شد تا کودکان با برخی از مفاهیم شهری همچون شهر، زباله و بازیافت، فضای سبز و حمل و نقل عمومی آشنا شوند. در هر جلسه موضوعی حول محور شهر چوبی مطرح شده وکودکان با استفاده از بازی، نمایش و کار دستی با این مفاهیم آشنا می‌شدند. هدف از اجرای این طرح آشنایی عملی و ملموس کودکان با برخی از اجزای شهر و مفاهیم مرتبط با آن بود تا شناخت بهتری از محیط ‌زندگی خود پیدا کنند.

گزارش تصویری از پروژه
کارگاه کودک
آشنایی کودکان با مفاهیم شهری از طریق بازی و نمایش
کارگاه کودک
کار با ماکت چوبی شهر