Skip to main content
تسهیلگر
زهرا دانیاری

همکاری زهرا دانیاری با مؤسسه انسانشهر با تعریف یک دوره کارآموزی در مؤسسه شروع شد. دوره‌ای که در آن زهرا در تسهیلگری کار میدانی پایان‌نامه یکی از دانشجویان همراهی کرد و انسانشهر مشاور و همراه آن‌ها در این فرآیند شد. در ادامه، از سال ۱۳۹۹ زهرا در طراحی، صفحه‌بندی و گرافیک محصولات مربوط به مؤسسه ما را همراهی می‌کند.

سوابق همکاری با مؤسسه