تسهیلگر
زهرا دانیاری

همکاری زهرا دانیاری با مؤسسه انسانشهر با تعریف یک دوره کارآموزی در مؤسسه شروع شد. دوره‌ای که در آن زهرا در تسهیلگری کار میدانی پایان‌نامه یکی از دانشجویان همراهی کرد و انسانشهر مشاور و همراه آن‌ها در این فرآیند شد. در ادامه، از سال ۱۳۹۹ زهرا در طراحی، صفحه‌بندی و گرافیک محصولات مربوط به مؤسسه ما را همراهی می‌کند.

سوابق همکاری با مؤسسه