Skip to main content
تسهیلگر
سمیرا هاشمی

سمیرا هاشمی  در برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های آموزشی مؤسسه را همراهی کرده است. همچنین سمیرا در فرآیند مستند کردن پروژه‌های مؤسسه نیز نقش داشته است. علاوه بر آن در پروژۀ تولید محتوای مشارکتی، نقش هماهنگ کننده را بین مؤسسه انسانشهر و مجله حوالی به عهده‌دار بوده است.  

سوابق همکاری با مؤسسه