تسهیلگر
شقایق بهرامی

همکاری شقایق بهرامی با مؤسسه از طریق پروژۀ بهسازی محلۀ اراج شروع شد. در ادامه شقایق در تسهیلگریِ فرآیند نوشتن و ثبت تجربه شرکت‌های کشاورزی در پروژۀ «ارتقاء ظرفیت بازیگران کشاورزی پایدار»، مؤسسه را همراهی کرد. اخیراً کتابی از این پروژه تحت عنوان «ردپایی که می‌ماند» منتشر شده است.

سوابق همکاری