مشارکت
مشاوره و همراهی

به‌واسطۀ فعالیت‌های میدانی که اعضاء موسسۀ ما، در سالهای قبل و در قالب پروژههایی با سازمانهای دیگر داشتهاند، فرصتی در مؤسسه ایجاد شد که بتوانیم گروهها و سازمانهایی را همراهی کنیم که مایل به استفاده از رویکرد و روششناسی مشارکتی در برنامههای خود هستند. شکل و حدود این همراهی، بسته به نوع کار و البته توان و ظرفیت مؤسسۀ ما میتواند انواع گوناگونی داشته باشد. از مشورت‌دادن برای طراحی پروژه گرفته تا هم‌فکری و همراهی تیمها در کار میدانی.