مشارکت
کارگاه‌های آموزشی

کارگاهها بسترهایی هستند برای یادگیری مشترک مفاهیم مربوط به ارتقاء ظرفیت، رویکرد مشارکتی و کارِ گروهی. آنچه میتواند کارگاهی را از «آموزش صرف» به‌سمت «فرآیند مشترکی از یادگیری» سوق دهد، ترکیب‌شدنِ ورودیهای آموزشی، با تجارب، تحلیلها و شرایط واقعی مخاطبان است. به همین خاطر تلاش میکنیم کارگاههای آموزشی را به گونهای طراحی و اجرا کنیم که ورودیهای آموزشی، در کنار تحلیلهای شرکتکنندگان جایگاه خود را پیدا کنند. به‌علاوه، به‌دنبال فرصتهایی برای محک‌زدن آموختهها با شرایط واقعی هستیم و شرکت‌کنندگان را در این مسیر همراهی می‌کنیم.