خدمات
برنامۀ ارتقاء ظرفیت

ارتقاء ظرفیت، فرآیندی است که در آن افراد، سازمانها یا جوامع برای ایجاد تغییر در محیط زندگیشان قابلیت تازه‌‏ای به‌دست میآورند. گاهی هم به این وسیله، قابلیت‌‏های موجودشان تقویت میشود. پروژه‎های ارتقاء ظرفیتی که ما در مؤسسه انجام میدهیم، مجموعه‌ای از اقدامات به‌هم‌پیوسته، مرتبط و فرآیندمدار است که در طی آن، شهروندان برای تأثیرگذاری در محل زندگیشان برنامهریزی می‌کنند و برای اجرایی‌شدن برنامه‌ها، اقداماتی انجام میدهند.

ما در چنین فرآیندی نقش تسهیلگر را به عهده داریم و افراد، سازمانها و جوامع را برای طی‌کردن مسیرِ تغییر، از تحلیل مسئله تا برنامهریزی و اقدام و بازنگری همراهی می‌کنیم. دیگر فعالیت‌های مؤسسۀ ما نیز زیرمجموعه پروژه‌های ارتقاء ظرفیت تعریف می‌شود.