تسهیلگر

کتاب «ردپایی که می‌ماند»

این کتاب مجموعه‌ای از دریافت‌های شخصی است که به شیوه‌ای مشارکتی تدوین شده است. نوشته‌ها روند تغیر نگرش و شیوۀ عمل نویسنده‌ها را منعکس می‌کنند (به دور...