بولتن پروژۀ «همراهی اهالی کوچۀ پروین برای جانمایی مخازن زباله»

بولتن

در عمـر ده سـالۀ مؤسسۀ مـا، تجاربـی از دل پروژه‌هایمـان بیرون آمده که تا پیش از این بیشـتر به شـکل شـفاهی یا از طریق مسـتندات پراکندۀ موجود، به دیگران منتقل شـده. در هـر مجالـی کـه ایـن تجربه‌هـا را بـه‌اشـتراک می‌گذاشـتیم، ایـن بازخـورد را دریافـت می‌کردیـم کـه ای کاش ایـن تجـارب در جایـی بـه شـکل منسـجم ثبـت و منتشـر می‌شـد تـا افـراد بیشـتری بتواننـد از آنهـا اسـتفاده کننند. ایــده مســتند کــردن و بــه اشــتراک گذاشــتن تجــارب مؤسسه از ســال‌های ابتدایــی همــراه مــا بــوده اســت. امــا تمایــل بــه رســیدن بــه مــدل و ســاختار بــا کیفیــت و قابــل‌قبولـی بـرای ارائـه کـه بتوانـد حـق مطلـب را ادا کنـد، باعـث میشــد کــه ایــن کار بــه تاخیــر بیفتــد. در نهایــت تصمیــم گرفتیــم اندکــی از ایده‌آل‌هــای خــود کوتــاه بیاییــم و برخــی از پروژه‌هـای مؤسسـه را مسـتند و در قالـب دفترچه‌هایـی تهیـه و در معـرض علاقه‌منـدان قـرار دهیـم. امیدواریـم بـه مـرور زمـان بـا بازخوردهایـی کـه دریافـت می‌کنیـم بتوانیـم از نظــر فــرم و محتــوا، شــیوۀ ارائـۀ ســایر پروژه‌هــای مؤسسه را بهبــود ببخشــیم و بــه ایده‌آل‌هــای خــود و مخاطبانمــان نزدیــک کنیــم. برای اولین شـمارۀ دفترچه سـراغ اولین پروژۀ مؤسسـه رفته‌ایـم کـه بـا رویکـرد مشـارکتی اجـرا شـده اسـت. موضـوع ایــن پــروژه، مســالۀ مــردم محلــه‌ای اســت کــه بــا جانمایــی مخــازن زبالۀشــان دچــار مشــکل شــده بودند. ســعی کرده‌ایــم در ایــن دفترچــه از ابعــاد و زاویه‌هــای مختلــف بــه ایـن پـروژه بپردازیـم. بـرای ایـن کار داسـتان پـروژه را روایـت کرده‌ایــم و ســیرتاریخی‌اش را مــرور کرده‌ایــم و تحلیــل و یادداشـت‌هایی از تیـم پـروژه پیرامـون آن آورده‌ایـم. حـدود ۸ سـال از اجـرای ایـن پـروژه می‌گـذرد احتمـالا نکاتـی از قلـم افتـاده و فرامـوش شـده امـا سـعی کرده‌ایـم تـا حـد ممکـن بدنـه و چارچـوب اصلـی ایـن دفترچـه از واقعیـت دور نیفتـد و مخاطـب را بـه اصـل ماجـرا نزدیـک کنـد. اگــر فرصــت کردیــد و ایــن دفترچــه را خواندیــد مشــتاق بازخوردهایتـان هسـتیم. بـه مـا بگوییـد چـه جنبـه‌ای بـود کـه احسـاس کردیـد زیـاد یـا کـم بـه آن پرداختـه شـده اسـت؟ چـه علامـت سـوال‌هایی برایتـان پیـش آمـد کـه بـه آنهـا پاسـخ داده نشــده و در نهایــت چــه تغییــری در ایــن دفترچــه ر خ دهــد بــرای شــما خوش‌خوان‌تــر و کاربردی‌تــر خواهــد بــود؟ مطمئن هستیم این بازخوردها می‌تواند ما را در جریان فرآینـد بـه‌اشـتراک‌گـذاری تجربه‌های پروژه‌هـای مؤسسـه کـه آغـاز کرده‌ایـم کمـک بزرگـی کنـد. پـس مـا را از بازخوردهایتـان بی‌نصیـب نگذاریـد.