ارتقاء ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق اجرای پروژه‌های مدل

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
آماده‌سازی سازمان‌های مردم‌نهاد برای تعریف و اجرای پروژه با جامعه مخاطب
مدت زمان پروژه
خرداد ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۶
کارفرما
سازمان ریلیف
(Relief International Organization)
تیم پروژه
سارا باقری، سیما ببرگیر، مهدی سلیمانی، بابک موسوی نژاد
موقعیت مکانی
تهران و مشهد
خلاصه پروژه

سازمان ریلیف اینترنشال، به‌منظور تقویت سازمان‌های محلی درگیر کار با جوامع مهاجر تهران و مشهد، برای طراحی، اجرا و مدیریت پروژه‌های توسعه، اقدام به طراحی و برنامه‌ریزی پروژه‌ای تحت عنوان «ارتقای ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی از طریق آموزش و اجرای پروژه‌های مدل» کرد.

موضوع آموزش در این برنامه سه حوزه را شامل می‌شد: جنبه‌های مختلف مربوط به مدیریت پروژه؛ رویکرد و رهیافت‌های مشارکتی برای کار با جوامع محلی؛ و موضوعات تخصصی بشردوستانه.

این سه حوزه آموزشی با هدف مجهز و آماده کردن سازمان‌های مردم‌نهاد برای تعریف و اجرای پروژه با جامعۀ مخاطب درنظر گرفته شده بودند. در راستای تحقق این هدف، پروژه‌های تمرینی سازمان‌های مردم‌نهاد می‌بایستی زمینۀ به کار بستن آموخته‌ها در شرایط واقعی را فراهم کنند. نقش تیم ما در این برنامه، آموزش و مربی‌گری سازمان‌های مردم‌نهاد بود تا در هماهنگی با تیم ریلیف برنامۀ آموزش را تسهیل کرده و برای اجرا و مدیریت پروژه‌های تمرینی به سازمان‌ها مشاوره بدهند.

گزارش تصویری از پروژه
تسهیلگری تحلیل جمعی
تحلیل جمعی با سمن‌های حاضر
تسهیلگری تحلیل جمعی
مشاوره به یکی از سمن‌های شرکت‌کننده در پیشبرد پروژه تمرینی‌اش
تسهیلگری تحلیل جمعی
مشاوره به یکی از سمن‌های شرکت‌کننده در پیشبرد پروژه تمرینی‌اش