تهیۀ نقشۀ مشارکتی محله‌ها

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
لحاظ شدن دیدگاه استفاده‌کنندگان محله در ترسیم نقشۀ محله
مدت زمان پروژه
مهر تا اسفند 1394
کارفرما
شورایاری محلۀ اراج
تیم پروژه
سیما ببرگیر، مهدی سلیمانی
خلاصه پروژه

لحاظ نشدن دیدگاه شهروندان در ترسیم نقشه‌های رسمی باعث می‌شود که جزئیات مورد نیاز روزمرۀ شهروندان در این نقشه‌ها کمتر دیده شود. این مسأله سبب شکل‌گیری ایدۀ تولید نقشه‌هایی محلی با مشارکت شهروندان در محلات تهران شد. در اولین گام، این ایده با همکاری شورایاری محلۀ اراج در این محله به اجرا در آمد. 

برای اجرای این طرح تیم تسهیلگری پروژه در مکان‌های عمومی محله حضور یافت و با قرار گرفتن در معرض ترکیب‌های مختلف جمعیتی و با مشارکت آنها نقشۀ محله را ترسیم کردند. اهالی محله علاوه بر رسم نقشۀ محله، مکان‌ها و فضاهای عمومی مختلفی را که از آن استفاده می‌کنند و یا به نوعی برایشان مهم است را روی نقشه نشان دادند و نقشه محله را بر اساس شناخت خودشان از محله ترسیم کردند. این نقشه را میتوانید در پیوست نقشه مشارکتی محلۀ اراج ببینید.

 

گزارش تصویری از پروژه
تسهیلگری تحلیل جمعی
تحلیل جمعی با اهالی محله اراج
تسهیلگری تحلیل جمعی
ترسیم نقشه توسط اهالی محله اراج
مشارکت و تسهیلگری
نقشۀ مشارکتی محله اراج
مشارکت و تسهیلگری
تهیه نقشه اجتماعی محله توسط اهالی