تولید محتوا با همکاری مجلۀ حوالی

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
درگیر کردن بهره‌مندان اصلی موضوع هر شمارۀ مجله حوالی در تولید محتوا برای آن
مدت زمان پروژه
آبان‌ماه 98 تا خردادماه 1400
کارفرما
نشریه حوالی
تیم پروژه
فهیمه خواجویی راد، مائده صدیقی، مهدی سلیمانی
خلاصه پروژه

در انسانشهر به دنبال بیشتر کردن قدرت اثرگذاری افراد و گروه‌ها بر جریان‌های موثر زندگی‌شان هستیم. به‌همین‌خاطر در برنامه‌ها و اقداماتمان تلاش می‌کنیم تا جامعه مخاطب در فرآیند اجرای کار درگیر شود، وضعیت خود را تحلیل کند و بر همین اساس برای بهتر شدن شرایط زندگی خود برنامه‌ها و اقداماتی تعریف کند. 

مجله حوالی هم از فضای زندگی آدم‌ها می‌گوید. فضایی که زنده است، و با آدم‌ها ساخته می‌شود. بر ما اثر می‌گذارد و از ما تأثیر می‌پذیرد. فضایی که حاصل دیدن، شنیدن و تجربه کردن است. حوالی می‌خواهد این تجربه‌ها را به اشتراک بگذارد تا به حوالی خود نزدیک‌تر شویم و حوالی هرکسی جای بهتری برای زندگی باشد.

اثرگذارتر شدن شهروندان روی محیط زندگی خود همان دغدغه مشترکی است که انسانشهر و مجله حوالی در قالب‌های مختلف آن را دنبال می‌کنند. این هم‌سویی در هدف باعث شده است اقدام مشترکی برای تولید محتوا با کمک رویکرد مشارکتی تعریف کنیم. نشریۀ حوالی بنا به هدف و چشم‌انداز خود قصد دارد در هر شماره مطلبی را برای منعکس کردن صدای کسانی که بیش‌ترین تأثیر را از موضوع هر شماره می‌پذیرند منتشر کند. با این کار تلاش می‌شود انتقال تجربۀ دست اولی از آن‌هایی که معمولاً صدایشان شنیده نمی‌شود و اولویت‌هایشان در نظر گرفته نمی‌شود صورت بگیرد. رجوع به این گروه‌ها صرفاً نمی‌خواهد به انعکاس صدا و مطالبات آنها بپردازد؛ بلکه می‌خواهد تا جایی که امکان دارد افراد به شکل گروهی درگیر تحلیل وضعیت خود، برنامه‌ریزی و در نهایت تولید محتوا بر اساس شرایط واقعی زندگی خود شوند. طی این همکاری نشریۀ حوالی و موسسۀ انسانشهر بستری ایجاد کردند تا گروه‌های محلی، فرآیند تولید محتوا را از نقطۀ شروع تا پایان آن طی کنند. یعنی محورهای دغدغه‌شان حول سوژۀ خوابگاه و یا بیمارستان را بیان، اولویت‌های‌شان را مشخص و چارچوب محتوای‌شان را طراحی کنند و  درنهایت دست به نگارش آن بزنند. تلاش می‌شود با توجه به محدودیت‌ زمانی، این فرآیند به شکل جمعی طی شود تا تنوع دیدگاه‌ها و اولویت‌ها در نظر گرفته شود و حق تأثیرگذاری بر روی فرآیند در نظر گرفته شود.

گزارشی از محله طرشت با عنوان «دانشگاه خوابشان را دزدید» در شمارۀ پنجم، حوالی خوابگاه، و گزارشی از بیمارستان نیکان و اثراتش بر محله اراج با عنوان «ضوابط ساختمانی تجویز شده، مچاله می‌شود» در شمارۀ ششم، حوالی بیمارستان و همچنین نقشۀ حرکتی استفاده‌کنندگان از تره‌بار شیرودی با عنوان «پا‌به‌پا تا تره‌بار» در شمارۀ هشتم، حوالی تره‌بار محصول این اقدام مشترک است. 

گزارش تصویری از پروژه
تسهیلگری تحلیل جمعی
شناخت محله طرشت از طریق دانشجویان ساکن خوابگاه طرشت 3
تسهیلگری
سفرۀ موضوعات پیرامون خوابگاه طرشت 3
تسهیلگری
جلسه با اهالی محله اراج و تحلیل اثرات بیمارستان بر محل زندگیشان