تسهیلگر
صفورا زواران حسینی

 صفورا زواران حسینی از مؤسسین و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ عضو هیئت مدیرۀ مؤسسه بوده است. در دوره‌ای که انسانشهر رویکرد آموزش محیط زیست را دنبال می‌کرد، صفورا نقش برنامه‌ریز و مدیریت برنامه‌های آموزشی را به عهده داشت.

سوابق همکاری