تسهیلگر
محیا دانش

همکاری محیا دانش با مؤسسه انسانشهر با تعریف یک دوره کارآموزی در مؤسسه شروع شد. دوره‌ای که در آن محیا برای انجام پایان‌نامه‌اش با رویکرد مشارکتی از انسانشهر تقاضای مشاوره و همراهی کرد و خودش تسهیلگری یک فرایند مشارکتی را تمرین کرد. در ادامه، با حضور در کارگروه ترجمه‌ی مؤسسه ما را همراهی می‌کند.

سوابق همکاری