تسهیلگر
فهیمه خواجویی راد

همکاری فهیمه خواجویی راد با مؤسسه انسانشهر با همراهی در برنامه‌ریزی و برگزاری «مجموعه نشست‌های انسانشهری» شروع شد و با همراهی در برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌ریزی و تسهیلگری پروژه‌های مؤسسه ادامه پیدا کرده است. فهیمه از اعضای هیئت مدیره مؤسسه است و در کنار فعالیت‌های قبلی، در پیشبرد جریان‌های مرتبط با مؤسسه مثل طراحی و به‌ روز‌ رسانی وبسایت نیز نقش دارد. 

سوابق همکاری