تسهیلگری
مائده صدیقی

همکاری مائده صدیقی با مؤسسه انسانشهر با تسهیلگری پروژه «ریشه‌یابی کم‌رنگ بودن مشارکت شهروندان در مدیریت محله‌ها» شروع شد و با همراهی در برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برنامه‌ریزی و تسهیلگری پروژه‌ها و مستند کردن جریان برخی از آن‌ها ادامه پیدا کرده است. مائده از اعضای هیئت مدیره مؤسسه است و در کنار فعالیت‌های قبلی، در پیشبرد جریان‌های مرتبط با مؤسسه نیز نقش دارد. او همچنین در تالیف کتاب «در این کوچه‌ها آدم زندگی می‌کند» نقش داشته است.

سوابق همکاری