تسهیلگری
مهدی سلیمانی

مهدی سلیمانی از مؤسسین انسانشهر و یکی از اعضای هیئت مدیره است. مهدی در جریان پروژه‌های مؤسسه نقش‌های مختلفی را به‌عهده داشته است؛ از برنامه‌ریزی پروژه‌ها تا تسهیلگری، اجرا و ارزیابی آن‌ها.

سوابق همکاری